Termes i condicions

Continguts:
Article 1: Definicions
Article 2: Identitat corporativa/empresarial
Article 3: Aplicació
Article 4: Ofereix
Article 5: Contracto
Article 6: Dret de desistiment
Article 7: Costos de desistiment
Article 8: Exclusió del dret de desistiment
Article 9: Preus
Article 10: Conformitat i garanties
Article 11: Lliurament i execució
Article 12: Contractes de tracte successiu: durada, rescissió i pròrroga.
Article 13: Pagaments
Article 14: Queixes
Article 15: Disputes
Article 16: Disposicions addicionals i diferents

Article 1: Definicions

En aquests Termes i condicions s'apliquen les següents definicions:

Temps de consideració: el període durant el qual el consumidor pot executar el dret de desistiment.

Consumidor: persona física que no actua en nom d'una empresa o professió i que arriba a un contracte a distància amb l'empresari.

Dia: dia natural.

Contracte de tracte successiu: un contracte a distància relacionat amb una sèrie de productes i serveis dels quals l'obligació de lliurament i de compra es reparteixen durant un període de temps.

Suport durador: qualsevol instrument que permeti al destinatari o a l'empresari emmagatzemar la informació dirigida personalment a ells d'una manera accessible per a referència futura durant un període de temps adequat al propòsit de la informació i que permeti la reproducció sense canvis de la informació emmagatzemada.

Dret de desistiment: la possibilitat per al consumidor de rescindir el contracte a distància dins del temps de consideració.

Empresari: la persona física o jurídica que ofereix productes a distància als consumidors.

Contracte a distància: un acord basat en un sistema organitzat de vendes de productes i serveis a distància, inclosos el tancament d'un contracte utilitzant una o més tècniques de comunicació a distància.

Tecnologia per a la comunicació a distància: un mitjà que pot ser utilitzat per tancar un contracte sense que el consumidor i l'empresari s'hagin reunit en el mateix lloc i al mateix temps.

Article 2: Identitat corporativa/empresarial

SNORKEL SPAIN SLU
Apartat de Correos nº 146
08170 Montornès del Vallés
Barcelona
[email protected]
t. 34 93 737 98 46 (from 8:00 to 16:00)
VAT: ESB-65812810
Coc Number: B-65812810

Article 3: Aplicació

Aquests Termes i condicions generals s'apliquen a qualsevol oferta de l'empresari i a qualsevol contracte a distància donat entre l'empresari i el consumidor.

Abans de concloure un contracte a distància, l'empresari posarà a la disposició del consumidor el text d'aquests Termes i condicions generals. Si això no fos raonablement possible abans que conclogui el contracte a distància, s'indicarà que els Termes i condicions generals poden ser consultats a través de l'empresari, i que, a petició del consumidor, seran enviats sense costos addicionals i al més aviat possible, si així se sol·licita.

Si el contracte a distància conclou electrònicament, sense importar l'article anterior i abans que conclogui el contracte a distància, el text dels Termes i condicions generals també pot ser subministrat electrònicament al consumidor de tal manera que el consumidor pugui emmagatzemar-ho fàcilment en un suport durador. Si això no fos raonablement possible, s'especificarà on es poden veure els Termes i condicions generals de forma electrònica i que s'enviaran a petició del consumidor, sigui per mitjans electrònics o d'una altra índole, sense cap cost.

En cas que a més dels Termes i condicions generals presents, s'apliquin condicions específiques de producte o servei, els articles segon i tercer s'aplicaran en conseqüència, i en cas de termes i condicions contradictòries, el consumidor podrà apel·lar sempre al terme o condició aplicable que li sigui més favorable.

Article 4: Oferta

Si una oferta és de validesa limitada o si s'apliquen altres condicions, s'esmentarà clarament en l'oferta.

L'oferta conté una descripció completa i precisa dels productes i serveis oferts. La descripció està degudament detallada per permetre que el consumidor avaluï adequadament els productes o serveis. Les imatges utilitzades per l'empresari són representacions fidedignes dels productes i serveis. Les fallades i errors obvis no obliguen a l'empresari.

Totes les ofertes contenen informació de manera que queda clar per al consumidor quins són els drets i obligacions vinculats a la seva acceptació de l'oferta. Això es refereix en particular a:

 • El preu, impostos inclosos.
 • Possibles costos de lliurament.
 • La forma en què s'ha donat el contracte i les signatures necessàries.
 • Si s'aplicarà el dret de desistiment.
 • El mètode de pagament, lliurament i execució del contracte.
 • El termini per a l'acceptació de l'oferta o el termini dins del qual l'empresari garanteix el preu.
 • El nivell de la tarifa per a la comunicació a distància si el cost de l'ús de la tecnologia per a la comunicació a distància es calcula en un altre camp diferent del preu normal per a la comunicació.
 • Si el contracte després de la seva conclusió és arxivat, i en cas que així sigui, com pot consultar-ho el consumidor.
 • La manera en què el consumidor, abans de concloure el contracte, pot comprovar i, si és necessari, restaurar la informació proporcionada per ell mateix sota el contracte.
 • Qualsevol altre idioma, inclòs l'holandès, per al contracte.
 • Els codis de conducta als quals està subjecte l'empresari i la forma en què el consumidor pot consultar electrònicament els codis de conducta; i la durada mínima del contracte a distància en cas d'un contracte de tracte successiu.

Article 5: Contracte

El contracte es tanca, subjecte al que es disposa en el paràgraf 4, al moment en què el consumidor accepti l'oferta i compleixi les condicions.

Si el consumidor accepta l'oferta per mitjans electrònics, l'empresari haurà de confirmar immediatament la recepció de l'acceptació de l'oferta per mitjans electrònics. Mentre l'empresari no confirmi aquesta acceptació, el consumidor pot rescindir el contracte.

Si el contracte se dona electrònicament, l'empresari prendrà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per protegir la transferència electrònica de dades i garantirà un entorn web segur. Si el consumidor pot pagar electrònicament, l'empresari haurà d'observar les mesures de seguretat necessàries.

L'empresari podrà, dins dels límits de la llei, notificar o comprovar si el consumidor reuneix les condicions per complir amb les seves obligacions de pagament, i també comprovar tots els fets i factors rellevants per a la celebració d'un contracte a distància en ferma. Si l'empresari, basant-se en els resultats d'aquesta recerca, té raons fundades per no concloure el contracte, té dret a denegar una ordre o petició d'una sol·licitud motivada, o a fixar condicions especials per a l'execució de l'oferta. L'empresari haurà d'enviar la següent informació juntament amb el producte o serveis, per escrit o de tal manera que el consumidor pugui emmagatzemar-ho de manera accessible en un suport durador:

 • L'adreça de l'empresa perquè el consumidor pugui emplenar queixes. 
 • Les condicions i la manera en què el consumidor pot exercir el dret de desistiment i informació clara sobre la seva exempció del dret de desistiment.
 • La informació corresponent als serveis i garanties postvenda.
 • Article 4, paràgraf 3, tret que l'empresari ja hagi enviat la informació abans de l'execució del contracte. 
 • Els requisits per a la rescissió del contracte si el contracte té una durada de més d'un any o durada indefinida

En cas d'un contracte de tracte successiu, la clàusula i anterior solament s'aplicarà al primer lliurament.

Article 6: Dret de desistiment

El consumidor té dret a rescindir aquest contracte en un termini de 14 dies naturals sense donar cap explicació. El període de desistiment expirarà el catorzè dia natural a partir del qual el consumidor o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns sol·licitats.

Per a exercir el dret de desistiment, el consumidor haurà de notificar-nos el seu nom, adreça completa i, si disposa d'ells, número de telèfon, número de fax, i adreça de correu electrònic, així com la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic).

El consumidor podrà utilitzar el formulari de desistiment que figura a continuació, encara que no és obligatori. El consumidor també té l'opció de completar i enviar electrònicament el formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través de [email protected]. Si el consumidor exerceix aquesta opció, li comunicarem sense demora per correu electrònic aquest desistiment. Per a complir amb el termini de desistiment, n'hi ha prou amb comunicar la intenció d'exercir aquest dret abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part del consumidor, li reemborsarem tots els pagaments rebuts, despeses d'enviament incloses (a excepció dels costos addicionals resultants de l'elecció d'un mètode d'enviament diferent a la modalitat més econòmica d'enviament ordinari que oferim), sense cap demora indeguda, i en qualsevol cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel consumidor per a la transacció inicial, tret que s'hagi indicat expressament el contrari. En tot cas, el consumidor no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins que hàgim rebut els productes, o fins que el consumidor hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

Si el consumidor ha rebut béns que estan subjectes a un contracte, haurà de retornar-los o enviar-nos-els directament a l'adreça proporcionada enviant un correu electrònic a [email protected], sense demora, i en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. El termini es considerarà complert si realitza la devolució dels béns abans de la finalització d'aquest termini.

Model de formulari de desistiment
(Només has d'emplenar i enviar el present formulari si desitges desistir del contracte)
- A l'atenció de SNORKEL SPAIN, S.L.U., Apartat de Correus 146, 08170 Montornés del Vallés (Barcelona), [email protected]
- Per la present els comunico que desisteixo del contracte de venda del següent bé:
- Demanat el/rebut el
- Nom del consumidor i usuari
- Direcció del consumidor i usuari
- Signatura del consumidor i usuari (només si el formulari es presenta imprès)
- Data

Article 7: Costos de desistiment

Si el consumidor executa el dret de desistiment, no haurà de pagar més que els costos de devolució del producte.

Si el consumidor ha realitzat un pagament, l'empresari haurà de retornar aquesta quantitat al més aviat possible, però no després de 14 dies després de la revocació o després de l'enviament de la devolució.

Article 8: Exclusió del dret de desistiment

L'empresari pot excloure el dret de desistiment del consumidor, tal com figura en els paràgrafs 2 i 3. L'exclusió del dret de desestimient solament s'aplica si l'empresari ha esmentat clarament això almenys amb anterioritat a la subscripció del contracte. L'exclusió del dret de desistiment solament és possible per als següents productes:

 • Els que són establerts per l'empresari segons especificacions del consumidor.
 • Els que són de naturalesa clarament personal.
 • Els que no poden ser retornats a causa de la seva naturalesa.
 • Els que es poden espatllar o envellir ràpidament. 
 • Aquells el preu dels quals està vinculat a fluctuacions al mercat financer en les quals l'empresari no té influència. 
 • Periòdics i revistes individuals
 • Per a tots els productes pels quals no es pot establir que es refereix al producte original que va ser lliurat per www.royalqueenseeds.com.

Article 9: Preus

Els preus dels productes i serveis oferts no incrementaran durant el període de validesa esmentat en l'oferta, excepte en cas de canvis de preu a causa de canvis en els tipus de l'IVA.

Contràriament al que es disposa en el paràgraf anterior, l'empresari pot oferir productes o serveis els preus dels quals estiguin subjectes a fluctuacions al mercat financer en les quals l'empresari no té influència. Aquesta possibilitat de fluctuació i el fet que els preus indicats són preus de referència s'esmentaran amb l'oferta.

Els augments de preu en els 3 mesos següents a la conclusió del contracte solament es permeten si són conseqüència de regulacions o estipulacions legals.

Els augments de preu a partir de 3 mesos després de la conclusió del contracte solament es permeten si l'empresari ho ha estipulat i:

 • Són el resultat de regulacions o estipulacions legals;
 • El consumidor té l'autoritat per rescindir el contracte abans del dia en què comença l'augment de preu.

Tots els preus indicats en l'oferta inclouen IVA.

Article 10: Conformitat i garanties

L'empresari garanteix que els productes i serveis compleixen amb el contracte, amb les especificacions indicades en l'oferta, amb requisits raonables d'utilitat i fiabilitat, i garanteix, en la data en què s'hagin establert, les disposicions legals vigents i/o regulacions governamentals. Si així s'acorda, l'empresari també garanteix que el producte és apte per a un ús diferent del normal.

Una garantia oferta per l'empresari, el seu proveïdor o importador mai afectarà els drets i reclamacions que el consumidor pugui exercir sota el contracte contra l'empresari.

Article 11: Lliurament i execució

L'empresari haurà d'exercir amb la major cura possible la recepció i execució de comandes de productes, així com l'avaluació de sol·licituds de serveis.

L'adreça facilitada pel consumidor a l'empresari es considera el lloc de lliurament.

Tenint en compte el sostingut en l'Article 4 d'aquests Termes i condicions generals, l'empresari executarà les comandes acceptades amb la rapidesa convenient i en un termini de 30 dies, tret que s'acordi un altre termini de lliurament. Si el lliurament es retarda, o si una comanda no pot ser satisfet parcialment o íntegrament, el consumidor serà notificat d'això en un termini màxim de 30 dies després d'haver realitzat la seva comanda. En tal cas, el consumidor té dret a donar per rescindit el contracte sense cap cost addicional i té dret a rebre una possible compensació.

En cas de rescissió de conformitat amb el paràgraf anterior, l'empresari haurà de retornar el pagament efectuat pel consumidor al més aviat possible, però almenys dins dels 30 dies posteriors a la rescissió.

Si el lliurament d'un producte comprat sembla resultar impossible, l'empresari haurà de fer tot el possible per oferir un producte de substitució. Almenys abans del lliurament, s'esmentarà de forma clara i comprensible, que es lliurarà un producte de substitució. El dret de desestimient no es veurà afectat pel lliurament de productes de substitució. Els costos d'un possible enviament de devolució seran a càrrec de l'empresari.

El risc de pèrdua i/o dany als productes serà a càrrec de l'empresari fins al moment del lliurament al consumidor o d'un representant designat amb antelació i donat a conèixer pel consumidor, tret que s'hagi acordat expressament el contrari. Si el consumidor rep un producte danyat, haurà d'informar d'això a través de correu electrònic en un termini de tres dies.

Article 12: Contractes de tracte successiu: durada, rescissió i pròrroga.

Rescissió

El consumidor podrà rescindir a tot moment un contracte que s'hagi subscrit per temps indefinit i que s'estengui al lliurament habitual de productes (inclosa l'electricitat) o de serveis, respectant les normes de rescissió que s'apliquen i que requereixen avisar amb un màxim d'un mes d'antelació.

El consumidor podrà rescindir a tot moment un contracte que s'hagi subscrit durant un temps determinat i que s'estengui al lliurament habitual de productes (inclosa l'electricitat) o de serveis al final del període determinat, respectant les normes de rescissió que s'apliquen i que requereixen avisar amb un màxim d'un mes d'antelació.

El consumidor podrà, en els acords esmentats en els paràgrafs anteriors: rescindir a qualsevol moment sense restriccions per rescindir en un moment determinat o en un període determinat; rescindir almenys de la mateixa manera en què són subscrits per ell; rescindir a qualsevol moment amb el mateix avís que l'empresari ha estipulat per a si mateix.

Extensió

Un contracte subscrit per un període determinat que s'estengui al lliurament habitual de productes (inclosa l'electricitat) o de serveis no podrà prorrogar-se o renovar-se automàticament per un període determinat.

Malgrat el que es disposa en el paràgraf anterior, un contracte per un període determinat que s'estengui al lliurament habitual de periòdics diaris, setmanals i revistes, podrà prorrogar-se automàticament per un període determinat de tres mesos, si el consumidor pot donar per rescindit aquest contracte prorrogat al final del període d'extensió amb un avís d'un mes.

Un contracte subscrit per un període determinat i que s'estengui al lliurament habitual de productes o serveis solament podrà estendre's per temps indefinit si el consumidor pot rescindir-ho a qualsevol moment amb un període d'avís no superior a un mes. L'avís serà de tres mesos com a màxim en el cas que el contracte s'estengui al lliurament habitual, però menys d'una vegada al mes, de periòdics diaris, periòdics setmanals i revistes.

Un contracte subscrit per un període determinat i que s'estengui al lliurament habitual de periòdics diaris, periòdics setmanals i revistes (subscripció de prova o d'introducció) no es prorrogarà automàticament i es rescindirà automàticament després del període de prova o d'introducció.

Durada

Si la durada d'un contracte és de més d'un any, el consumidor pot rescindir el contracte a qualsevol moment després d'un any amb un avís no superior a un mes, tret que la raó i la justícia s'oposin a la rescissió abans de la finalització del termini acordat.

Article 13: Pagaments

Excepte estipulació contrària, els imports a pagar pel consumidor hauran de ser liquidats dins dels 7 dies posteriors al període de reflexió al que es fa referència en l'Article 6, paràgraf 1. En el cas d'un contracte per prestar un servei, el període de reflexió comença el dia en què el consumidor hagi rebut la confirmació del contracte.

En vendre productes a consumidors, no està permès estipular en els Termes i condicions generals un prepagament superior al 50%. Si es va acordar una bestreta, el consumidor no podrà fer valer cap dret relatiu a l'execució de la comanda o del servei(s) en qüestió abans que s'hagi efectuat el pagament estipulat.

El consumidor té el deure d'informar a l'empresari de possibles inexactituds en els detalls del pagament.

En cas d'incompliment per part del consumidor, l'empresari té, subjecte a restriccions legals, dret a cobrar uns costos raonables dels quals el consumidor ha estat informat amb anterioritat.

Article 14: Reclamacions

L'empresari haurà de comptar amb un procediment de reclamacions suficientment difós i haurà de tramitar la reclamació seguint aquest procediment de reclamacions.

Les queixes sobre l'execució del contracte es presentaran descrites clarament i íntegrament a l'empresari dins d'un termini raonable després que el consumidor hagis descobert els defectes.

Les reclamacions presentades a l'empresari hauran de ser contestades dins d'un termini de 14 dies a partir de la data de recepció. En cas que la reclamació requereixi un temps previsiblement més llarg per a la seva gestió, l'empresari haurà de respondre dins de 14 dies amb un avís de rebut i una indicació sobre quan rebrà el consumidor una resposta més detallada.

Si la reclamació no pot resoldre's de mutu acord, llavors hi haurà una disputa subjecta a una resolució de la disputa.

Article 15: Disputes


Els contractes entre l'empresa i el consumidor relacionats amb aquests termes i condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

Article 16: Disposicions addicionals i diferents

Les disposicions addicionals o diferents respecte als Termes i condicions generals no poden perjudicar el consumidor i han de registrar-se per escrit de tal manera que el consumidor pugui guardar-les de forma accessible en un suport durador.

AVÍS LEGAL

Royal Queen Seeds s'especialitza en la venda de llavors de cànnabis per a ús mèdic. La possessió i subministrament de llavors de marihuana i el seu cultiu per a consum personal en territori espanyol, no són constitutius de delicte a Espanya. El comerç de llavors de cànnabis està inclòs en la legislació nacional relacionada amb els opiacis.

La Convenció de Viena de 1961 no s'aplica a les llavors de cànem / cànnabis. No obstant això, en virtut de l'article 36.18 de la Llei orgànica de Protecció de Seguretat Pública i l'article 368 del Codi Penal, el cultiu de cànnabis pot donar lloc a sancions administratives i penals. Royal Queen Seeds no es fa responsable de l'ús indegut de qualsevol dels seus productes. La botiga Royal Queen Seeds, i tots els seus dominis, compleixen amb les lleis espanyoles.

Royal Queen Seeds, i els seus dominis, venen i envien les seves llavors sota la condició que no s'utilitzin per a infringir la llei. Els nostres productes es venen únicament com souvenirs.

Qualsevol persona que adquireixi un producte de la botiga de Royal Queen Seeds assumeix la plena responsabilitat dels seus actes i és responsable de conèixer i comprendre les lleis del seu país.

Royal Queen Seeds, i els seus dominis, només venen els seus productes dins de la UE.

Totes les descripcions i imatges de productes de la web de Royal Queen Seeds procedeixen dels Països Baixos, on l'ús de certes substàncies està despenalitzat. Per això, solen descriure els efectes que determinades substàncies poden induir com a conseqüència del seu consum. Sota cap circumstància significa que aquests productes puguin ser consumits; les imatges i descripcions tenen un ús únicament informatiu, científic o d'entreteniment. En el cas que un producte adquirit en la web de Royal Queen Seeds, o qualsevol dels seus dominis, sigui utilitzat per a consum humà, el comprador assumeix i accepta tota responsabilitat.

Cap dels productes de la nostra pàgina web, inclosos els de CBD, està destinat a diagnosticar, tractar o curar cap malaltia.

Per a obtenir més informació sobre Compra en línia, Preus i Pagaments, Enviament i Lliurament, Privacitat i Seguretat, Informació de Producte, si us plau visita les nostres FAQ.

Advertiment

Les lleis vigents relacionades amb les llavors de cànnabis poden diferir d'un país a un altre. Per tant, et recomanem que consultis les lleis vigents del teu país.

En alguns casos, és possible obtenir una exempció per a les llavors d'ús mèdic, industrial o agrícola. En alguns països, la venda de llavors de cànem és possible fins i tot sense llicència. Si s'importen o exporten llavors de cànnabis, és possible que es necessiti una notificació. Si el requisit de notificació és obligatori al teu país, avisa'ns amb antelació.

En alguns països, el cultiu de llavors de cànnabis per a ús industrial o metge no està permès; de fet, està prohibit.

És important per a nosaltres assenyalar que no tenim cap intenció de violar o incomplir cap llei de cap país en subministrar llavors de cànnabis. Podem subministrar llavors de cànnabis només quan no entrem en conflicte amb cap llei. No obstant això, volem destacar que qualsevol persona que compri les nostres llavors de cànnabis és responsable de l'ús que els doni. Royal Queen Seeds rebutja tota responsabilitat en aquest sentit.

Royal Queen Seeds mai permetrà distribuir les seves llavors en o a països en els quals el comerç de cànem sigui il·legal. També advertim de la compra de llavors en altres empreses que envien a tothom.

Tens 18 anys o més?

El contingut de RoyalQueenSeeds.cat és únicament apte per a adults i està reservat per a majors d'edat.

Assegura't de conèixer les lleis del teu país.

En clickar a ENTRAR, confirmes
que tens
18 anys o més.